Zapraszamy na zlot starych motocykli

Zakładki podstawowe

 

Serdecznie zapraszamy na Dni Gminy Cisnej, w ramach których 18 lipca 2015 r. organizujemy Zlot Starych Motocykli . Poniżej znajduje się regulamin dla chętnych, którzy chcieli by wziąć udział w zlocie Emotikon smileREGULAMIN

I BIESZCZADZKIEGO ZLOTU STARYCH MOTOCYKLÓW W CISNEJ

18 LIPCA 2015 r

§ 1
1. Terenem zlotu jest plac przy Orliku w Cisnej oraz miejsca oznaczone w specjalny sposób przez Fundację Tylko Bieszczady, zwaną dalej organizatorem.
2. Uczestnikami zlotu mogą być tylko osoby pełnoletnie, natomiast pobyt osób niepełnoletnich jest również dopuszczalny wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych.

§2
1. W zlocie może uczestniczyć osoba posiadająca motocykl przynajmniej 25 letni i osoba będąca pasażerem właścieciela motocykla, która zgłosi swój udział na adres mail: tylkobieszczady@o2.pl podając nazwę załogi, swoje dane personalne (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania), model motocyklu oraz dołączając treść: 
"Niniejszym oświadczam że ja .......................( imię i nazwisko zgłaszającego) zapoznałem się z regulaminem I Bieszczadzkiego Zlotu Starych Motocykli, nie wnoszę żadnych uwag jak i będę czuwał nad przestrzeganiem zasad w nim zapisanych przez innych uczestników zlotu".
2. W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych elementów, zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

§ 3
Warunkiem poruszania się motocyklami, brania udziału w paradzie i innych wyjazdach jest pozostawanie bezwzględnie w stanie trzeźwym oraz posiadanie dokumentów, niezbędnych z mocy prawa, do poruszania się po drogach publicznych.

§ 4
1. Każdy uczestnik zlotu, spełniający warunki uczestnictwa w paradzie, ma prawo wziąć w niej udział.
2. Warunki uczestnictwa w paradzie:
każdy uczestnik musi spełniać przepisy dotyczące poruszania się po drogach publicznych;
w paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu,
uczestnicy parady mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie, zakaz jej opuszczania, wyprzedzania, wjeżdżania na chodniki itp.,
kolumnę parady prowadzi oznaczony samochód pilotujący, którego nie wolno wyprzedzać,
organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
3. Uczestnicy zlotu wjeżdżając na teren zlotu akceptują niniejszy regulamin.

§ 5
1. Za zachowanie uczestników na i poza terenem zlotu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. Uczestnicy nie mogą stwarzać sytuacji zagrażających bądź niebezpiecznych dla innych uczestników zlotu.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
3. Uczestnicy zlotu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zlotu, z którym się zapoznali oraz przepisów powszechnie obowiązujących, co potwierdzają uczestnicząc w zlocie.
4. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy zlotu byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy pod groźbą usunięcia z terenu zlotu.
5. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej a co za tym idzie organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników, tym samym w sytuacji wystąpienia takich okoliczności organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty osób które w związku z przybyciem poniosły koszty a nie zostały wpuszczone na teren zlotu.
6. Uczestnicy zlotu, biorąc udział w zlocie zezwalają organizatorowi na bezpłatne utrwalanie i publikowanie ich wizerunku w szczególności na stronie internetowej organizatora oraz na innych portalach internetowych. Sam udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na pisemną prośbę uczestnika wysłana na adres siedziby organizatora, zdjęcie zostanie usunięte.

§ 6
1. W ramach zlotu będą organizowane konkursy i wyróżnienia takie jak:
wałściciela najstarszego motocykla;
najstarszego kierowcę;
najlepiej ubranego kierowcę;
najciekawszy żart/historię dot. swojego motocykla;
2. Parada motocykli rozpoczyna się o godzinie 15:00 dnia 18 lipca 2015 przy orliku w Cisnej – pomniku Kamień Fredry.

§ 7
Organizator nie zapewnia żadnemu z uczestników w ramach organizowanego zlotu noclegu, wyżywienia i innych dóbr dla uczestników.

§ 8
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
2. Wszekie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane przez przepisy prawa polskiego.

Organizator: Fundacja Tylko Bieszczady

Czas: 
sobota, 18 Lipiec, 2015 - 15:00