KONKURS FOTOGRAFICZNY POD NAZWĄ „Podkarpackie ulubione – cztery pory roku”

Zakładki podstawowe

KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

POD NAZWĄ „Podkarpackie ulubione – cztery pory roku”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Podkarpackie ulubione – cztery pory roku” (dalej zwanego Konkursem) jest Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Rzeszowie (dalej zwana Organizatorem).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.podkarpackie.travel

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest autorem zdjęć zgłaszanych przez nią do Konkursu.

1.5. Tematyka konkursu dotyczy regionu podkarpackiego w czterech porach roku.

2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU:

2.1. Konkurs fotograficzny składa się z następujących edycji:

a) I etap – jesień od 1.09.2017 r. do 30.11.2017 r. – przesyłanie prac fotograficznych, do 15.12.2017 r.

– wyłonienie przez Kapitułę najlepszych prac spośród zgłoszonych do konkursu edycji jesiennej,

b) II etap – zima od 18.12.2017 r. do 28.02.2018 r. – przesyłanie prac fotograficznych, do16.03.2018 r. wyłonienie przez Kapitułę najlepszych prac spośród zgłoszonych do konkursu edycji zimowej,

c) III etap – wiosna 21.03.2018 r. do 8.06.2018 r. przesyłanie prac fotograficznych, do 20.06.2018 r. wyłonienie przez Kapitułę najlepszych prac spośród zgłoszonych do konkursu edycji wiosennej,

d) IV etap – lato 25.06.2018 r. do 31.08.2018 r. przesyłanie prac fotograficznych, do 20.09.2018 r.

wyłonienie przez Kapitułę najlepszych prac spośród zgłoszonych do konkursu edycji letniej

3. ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO KONKURSU:

3.1. Do konkursu może być zgłoszone od jednego do czterech zdjęć od jednego Uczestnika konkursu, które przedstawiać będą jedną z atrakcji turystycznych województwa podkarpackiego podczas pory roku związanej z wybranym etapem.

Przesyłanie zdjęć do konkursu odbywa się za pośrednictwem:

a) adresu e-mail: konkurs@podkarpackie.travel

b) poczty tradycyjnej na adres: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 2, na nośniku danych (płyta CD, pendrive)

3.2. Wymogi dotyczące zdjęć:

a) przesłane zdjęcia powinny charakteryzować się następującymi parametrami: format jpg, rozmiar od 1MB do 10MB,

b) każde zdjęcie powinno zostać podpisane w następujący sposób: nazwa atrakcji turystycznej, którą przedstawia fotografia, miejsce i data wykonania, imię i nazwisko autora, pora roku.

c) Obróbka zdjęć przesłanych do Konkursu może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające niniejszych wymogów nie zostanie dopuszczone do Konkursu.

d) do zdjęć należy dołączyć własnoręcznie podpisaną Kartę Zgłoszenia z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przesłanych prac, zawierającą zgodę na ich wykorzystywanie do celów związanych z promocją polskiej turystyki, które należy przesłać pocztą na adres Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 2,

e) w przypadku zdjęć przesłanych na adres e-mail skan w/w Karty Zgłoszenia należy dołączyć do wiadomości,

f) Wzór Karty Zgłoszenia dostępny jest na stronie: http://www.podkarpackie.travel,

g) prace nie spełniające zasad niniejszego Regulaminu nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu.
3.3. Każde zdjęcie konkursowe po zweryfikowaniu wymogów formalnych opisanych pkt. 3.2 niniejszego Regulaminu otrzyma numer zgłoszeniowy.

3.4. W sytuacji, jeżeli do Konkursu zostanie zgłoszonych więcej zdjęć jednego autora niż dopuszcza się w pkt. 3.1 Regulaminu, Organizator nie dopuści takiego zgłoszenia do Konkursu jako niezgodnego z Regulaminem, chyba że, po konsultacji z Uczestnikiem - autorem zdjęć, wybierze spośród zgłoszonych zdjęć zdjęcia, w ilości zgodnej z pkt. 3.1 Regulaminu, które wezmą udział w Konkursie. Organizator nie jest zobowiązany do przystąpienia do konsultacji z Uczestnikiem - autorem zdjęć.

4. ZASADY OCENY ZDJĘĆ

4.1. Laureatów konkursu fotograficznego wyłoni powołana Kapituła.

4.2. Kapituła konkursu zostanie powołana przez Organizatora.

4.3. Spośród wszystkich prac nadesłanych Kapituła wybierze najlepsze prace konkursowe.

4.4. Decyzje Kapituły są ostateczne.

4.5. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody.

4.6. Ponadto wybrane zdjęcia będą publikowane na stronach internetowych Organizatorów oraz w wydawnictwach Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

4.7. Lista zwycięzców konkursu fotograficznego zostanie ogłoszona w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora

4.8. W przypadku wykrycia nieetycznych praktyk Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu uczestnika bez podawania przyczyn.

4.9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do spełnienia warunków dotyczących zgłoszenia do Konkursu opisanych w pkt.3 niniejszego Regulaminu.

4.10. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres mailowy, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w ograniczonym zakresie do dalszych działań promocyjnych, marketingowych, związanych z charakterem działalności Organizatora (w celu np. przypisania autora do fotografii). Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody.

4.11. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu oraz udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach celów statutowych PROT, przechowywania i eksponowania w zasobach PROT.

4.12. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

4.13. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie.

Galeria: