Przejdź do treści

Deklaracja dostępności serwisu cisna.pl

Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego cisna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewelina Kudła-Krawiec,adres poczty elektronicznej dyrektor@cisna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 13 468 64 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, Cisna 23, 38-607 Cisna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony drogi wojewódzkiej (po lewej i po prawej stronie frontowej ściany budynku). Do obu wejść prowadzą schody. Do wejścia lewego prowadzi dodatkowo podjazd dla wózków.

Wejście prawe prowadzi do głównej części budynku (bezpośrednio do sali widowiskowej). Wejście lewe prowadzi do pomieszczenia zajmowanego przez Informacje Turystyczną. Pomieszczenia są ze sobą połączone przeszklonymi drzwiami.

Dla osób na wózkach dostępne są jedynie pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego.

Po prawej stronie budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.